Contact Us

Bel ons

+31 (0)40 - 304 1519

Algemene voorwaarden Texstyleroofs

Lichtgewicht, dubbel gekromd en voorgespannen voert zij in alle geledingen van haar oplossingen door en is basis voor iedere Texstyleroof.

Maak een afspraakBekijk onze portfolio

Luxe design overkapping van zeildoek – Op maat ontworpen – Waterdicht – Stormvast – Eyecatcher

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 

 1. Textile Roofs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Textile Roofs International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5741 LB Beek en Donk, gemeente Laarbeek, aan het adres Pater Becanusstraat 63.
 2. Product: het product (c.q. de dienst) dat door Textile Roofs geleverd wordt, inclusief de installatie en/of afwerking daarvan, als die door Textile Roofs worden uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever: iedere (rechts-) persoon die opdracht geeft tot het leveren van het Product.
 4. Partij(en): Textile Roofs en/of Opdrachtgever
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Textile Roofs en Opdrachtgever, waarin de levering van het Product is opgenomen.
 6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: Iedere vorm van intellectuele eigendomsrechten waaronder: merkrechten, octroolrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten, auteursrechten, alsook daaraan verwante rechten, waaronder rechten ten aanzien van kennis en domeinnamen.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en iedere Overeenkomst tussen Textile Roofs en Opdrachtgever, tenzij met het aangaan van de Overeenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Opdrachtgever zelf (algemene) voorwaarden hanteert worden deze door partijen in hun onderlinge rechtsverhouding uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Veranderingen of aanvullingen op de Overeenkomst gelden alleen als deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever derden inschakelt om het Product te leveren, zijn de Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de werkzaamheden door deze derde partij.
 4. Textile Roofs mag de Algemene Voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden meteen na bekendmaking van kracht. Een wijziging heeft geen effect op bestaande overeenkomsten, wél op vervolgovereenkomsten.

 

3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van Textile Roofs B.V. Zijn altijd vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is opgenomen in de offerte. Wanneer geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt een offerte van rechtswege na veertien dagen.
 2. Alle in offertes opgenomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Een offerte vormt een onlosmakelijk geheel en kan niet worden gezien als een aanbieding voor een gedeelte van de producten tegen eenzelfde deel van de prijs.
 4. Als een opdracht wordt verstrekt zonder voorafgaande offerte is Textile Roofs pas daaraan verbonden na bevestiging daarvan.
 5. Een aanbieding, offerte of prijsopgave geldt niet automatisch voor vervolgbestellingen of nieuwe opdrachten.

 

4. Het Product

 1. Overeengekomen termijnen gelden als indicatief. Alleen wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen geldt een termijn als fataal.
 2. In de Overeenkomst genoemde materiaalhoeveelheden zijn altijd indicatief. Textile Roofs heeft het recht andere gelijkwaardige materialen te gebruiken.
 3. Eventuele intellectuele eigendommen die ontstaan bij het ontwerp en/of de fabricage van het product blijven bij Textile Roofs.

 

5. Meer- en minderwerk

 1. Door de aard van het werk kan meer- of minderwerk ontstaan. Bij voorkeur wordt Opdrachtgever hiervan direct in kennis gesteld. Wanneer de voortgang van de werkzaamheden zulks vordert is Textile Roofs gemachtigd het werk uit te voeren inclusief het meer- of minderwerk.
 2. Opdrachtgever is gehouden het meerwerk te vergoeden.
 3. In geval van wijziging van de oorspronkelijke opdracht dient Opdrachtgever Textile Roofs daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Verrekening van meer- en minderwerk kan geschieden bij de eindafrekening. Naar het oordeel van Textile Roofs kan zij vorderen dat tussentijds een afrekening wordt gemaakt van het meer- of minderwerk en/of kan zij een voorschot vragen.

 

6. Klachtplicht

 1. Indien het Product ook wordt geïnstalleerd door Textile Roofs wordt het Product meteen na installatie opgeleverd. Indien bij oplevering enige gebreken blijken zal een nieuwe oplevering plaatsvinden na herstel van deze gebreken. Nadat oplevering heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich niet meer beroepen op enige zichtbare gebreken.
 2. Opdrachtgever is gehouden het Product binnen veertien dagen na levering, grondig en deskundig te controleren op eventuele gebreken.
 3. Indien Opdrachtgever een gebrek aantreft dient hij dit binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk bij Textile Roofs aan te geven, op straffe van verval van recht.

 

7. Garantie

 1. Indien Textile Roofs garantie afgeeft op Producten, wordt deze garantie altijd afgegeven op voorwaarde dat het Product op deskundige manier onderhouden en gebruikt wordt. Garanties op membranen en garen geldt nooit langer van voor een periode van vijf jaar. Garanties op het framewerk en op de bevestigingslijnen gelden voor maximaal tien jaar.
 2. Ten aanzien van de fundering en de verankering van de constructie in de ondergrond kent Textile Roofs slechts een inspanningsverplichting deze deugdelijk aan te brengen. Zij staat niet in voor de samenstelling van de bodem. Desgewenst zal Textile Roofs de instructies van een door Opdrachtgever geraadpleegde constructeur opvolgen.
 3. Bij twijfel over onderhoud of gebruik van het Product dient de Opdrachtgever altijd vooraf contact op te nemen met Textile Roofs. Onverminderd een aanvullende fabrieksgarantie vervalt een garantie in ieder geval wanneer:
  1. het Product zelfstandig gereinigd wordt, met uitzondering van reiniging met lauw water, door Textile Roofs voorgeschreven schoonmaakmiddelen en een zachte spons (geen schuurspons!)
  2. het Product zelfstandig gereinigd wordt met een hoge druk reiniger, harde borstels of chemische middelen.
  3. Schade ontstaat door het niet tijdig verwijderen van vogelpoep.
  4. Het membraan na sneeuwval niet meteen wordt vrijgemaakt van sneeuw .
  5. Het membraan bij verwachting van hevige sneeuwval (>10 cm) vooraf niet verwijderd wordt.
  6. Het Product beschadigd wordt door toedoen van derden.
  7. Het membraan niet minimaal eens in de 4jaar door Textile Roofs gereinigd wordt.
 4. Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval:
  1. Kleine weeffouten en rimpels.
  2. Verkleuringen van het membraan.

8. SCHADE

 1. Textile Roofs is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, zoals: omzetderving, winstderving, verlies aan verwachte besparingen, andere financiele verliezen, goodwill, goede naam en/of reputatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
 3. Textile Roofs is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere onmogelijkheid de prestatie te verrichten als gevolg van oorzaken die buiten Textile Roofs gelegen zijn.
 4. Indien een Product door Textile Roofs geı̈nstalleerd wordt is Textile Roofs niet aansprakelijk voor enige schade aan bestaande constructies, zoals muren, vloeren, daken.
 5. De onder 1 en 2 genoemde beperkingen gelden niet voor zover enige schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

9. BETALING EN VERGOEDING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever een factuur te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is dus zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, wanneer de betaaltermijn overschreden wordt.
 2. Indien Opdrachtgever vindt dat de factuur onjuistheden bevat (waaronder het factuurbedrag) dient hij dit binnen veertien dagen na ontvangst van deze factuur schriftelijk aan Textile Roofs te melden.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of te verrekenen.
 4. In geval één factuur niet tijdig voldaan wordt zijn alle nog niet betaalde en met de Opdracht gemoeide bedragen (inclusief rente en incassokosten) ineens opeisbaar. Van de ontvangen bedragen worden als eerste rente en incassokosten betaald. Het restantbedrag wordt in mindering gebracht op de nog openstaande vordering.
 5. Het eigendom van alle door Textile Roofs geleverde producten gaat pas over op Opdrachtgever nadat alle met de opdracht gemoeide bedragen zijn voldaan.
 6. In geval van verzuim zijdens Opdrachtgever is Textile Roofs gerechtigd, zonder nadere toestemming en/of kennisgeving, haar eigendom terug te (doen) nemen. Dat betreft eveneens de constructie die door Opdrachtgever en Textile Roofs als een roerende zaak wordt gekwalificeerd.
 7. Indien een factuur niet tijdig betaald wordt heeft Textile Roofs een retentierecht op onder haar bevindende goederen.

 

10. ONTBINDING

 1. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij falliet gaat, wordt opgeheven, een liquidatie ondergaat of aan die andere partij surseance van betaling wordt verleend.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, buiten het onder 1 genoemde geval.

 

12. SLOTBEPALINGEN

 1. Uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen kunnen door Opdrachtgever niet zonder toestemming van Textile Roofs aan een derde worden overgedragen.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil als gevolg van de Overeenkomst of daaraan verwante verbintenissen.
 3. Indien enige bepaling niet geldig, niet bindend, nietig, of vernietigbaar is blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen alsdan in goed overleg de betreffende bepaling vervangen door een andere bepaling die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen bij de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.